ESSVEs miljöarbete

På ESSVE har vi sedan drygt ett decennium tillbaka arbetat med att försöka minska vår miljöpåverkan. Vi vill ta ansvar för kommande generationer genom ett ansvarsfullt miljöarbete och har i dagsläget kommit en bra bit på väg.

Våra miljömål är en del av vår vardag

Miljöarbetet sker i samverkan med medarbetare, kunder och leverantörer . Vi har uppsatta miljömål, övervakar och mäter produktsortiment, varutransporter, leverantörer, bilpark samt fastigheter.

Produkter

Vi arbetar aktivt med att ersätta produkter i sortimentet med andra som påverkar miljön mindre.

Varutransporter

Vi fortsätter att optimera flödena tillsammans med B&B TOOLS Supply chain och de andra affärsområdenas avseende godstransporter ut. Internt arbetar vi med ett logistikprojekt för att ytterligare kunna effektivisera och samordna transporter och leveranser från vårt centrallager. Mängden transporter av farliga gods är ringa. Då vi mäter kvalitetsbristkostnader, undviker vi i största möjliga mån att flyga hem gods.

Bilpark

Vi har bytt ut vår bilpark till bilar med etanol-, biogas- eller diseldrift med partikelfilter.

Leverantörer

Vi arbetar med att öka andelen varuleverantörer som är ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007. Bolaget har infört ett webbaserat frågeformulär till våra varuleverantörer, en s.k Supplier Assessment Form; och centraliserat hela processen kring Factory Audit och Supplier code of coduct.

Fastighet

Armaturerna i lokalen har ersatt med longlife samt eco lysrör, för att minska energi förbrukning och förbättra komfortbelysning.

Vår Miljöpolicy

B&B TOOLS-koncernens miljöpolicy uttrycker en vilja att koncernen skall ta sin del av ansvaret för att visa hänsyn till miljön och medverka till en varaktig hållbar utveckling.
Miljöarbetet skall bedrivas inom ramen för koncernens affärsidé och vara väl integrerat i det operativa arbetet. Genom hög kompetens hos medarbetare och genom att ständigt utveckla koncernens kunskap om miljöeffekter kan en helhetssyn eftersträvas på miljöfrågorna. Vid val av leverantörer samt produkter och tjänster ska minsta miljöpåverkan eftersträvas så långt som det är tekniskt möjligt, företagsekonomiskt rimligt och miljömässigt motiverat. Kretsloppstänkande och hushållning med resurser skall vara en viktig utgångspunkt för koncernens affärsverksamhet. Genom effektiva transportlösningar samt produkter och tjänster av hög kvalitet bidrar vi till minskad resurs- och energiförbrukning.
Genom att följa eller överträffa kraven i miljölagar och förordningar skall B&B TOOLS-koncernen stimulera varje del av handelskedjan till att genom ständiga förbättringar förebygga och minska föroreningar samt annan negativ miljöpåverkan.

REACH

REACH är EU:s kemikalielagstiftning för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.. ESSVE tillverkar inte själva kemiska ämnen eller produkter och importerar heller inte sådana från ett icke-EU land. Därför registrerar vi inte några kemiska ämnen. Men vi ställer krav på och kontrollerar att våra tillverkare och distributörer följer kraven i REACH.

I arbetet med REACH jobbar vi tätt tillsammans med vår miljökonsult från Goodpoint AB, som har en kontinuerlig bevakning av hur REACH framskrider hos våra tillverkare och distributörer. Goodpoint AB hjälper oss även med bedömning och klassificering av kemiska produkter, utformning av säkerhetsdatablad och miljö- och byggvarudeklarationer. Dessutom ger de oss och våra kunder råd vid frågeställningar som rör produkternas miljö- och hälsopåverkan.

Om du har några frågor rörande ESSVEs fortsatta arbete med REACH, vänligen kontakta Maria Danielson (maria.danielson@goodpoint.se), konsult på Goodpoint AB

basta

BASTA (Byggsektorns avveckling av särskilt farliga ämnen)

Som ett led i ESSVEs miljöarbete arbetar vi efter byggsektorns system BASTA. Hjärtat i systemet är Egenskapskriterierna, vilka bygger på REACH med fokus på utfasning av de allra farligast ämnena. För att en produkt ska få registreras i BASTA-systemet finns ett antal kvalificeringsvillkor. De består av krav på både produktens innehåll och på leverantören.

ESSVE vill att så många produkter som möjligt ska uppfylla BASTAS högst ställda egenskapskriterier. Genom att påverka våra leverantörer att byta ut hälso- och miljöfarliga ämnen i sina produkter när der är möjligt, strävar vi efter att en dag kunna registrera alla våra kemiska produkter i BASTA. Läs mer om BASTA på www.bastaonline.se, där du även finner egenskapskriterierna.

Miljöcertifikat ISO 14001:2004

ISO 14001-standarden syftar till att kontinuerligt minska verksamhetens totala miljöbelastning. Med hjälp av standarden får ESSVEs ledningen god kontroll över miljöarbetets utveckling när det gäller resultat och kostnader. Sedan år 2000 är ESSVE miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004 se vårat integrerade certifikat ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007

ISO 14001:2004 riktar sig till alla företag och organisationer oavsett storlek och verksamhetsinriktning. Miljöledningssystemet är en hjälp i att rationalisera och förbättra miljöarbetet se vårat integrerade certifikat ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007

Standarden används för att:

  • kartlägga och minska verksamhetens miljöpåverkan
  • sätta upp konkreta miljömål för förbättringar
  • få en grund för trovärdig kommunikation av miljöarbetet
  • införa miljöledningsprogram för att nå sina miljömål
  • kontrollera att miljöarbetet fungerar
  • kontinuerligt följa upp och utvärdera miljöarbetet
  • gå vidare utifrån uppföljning och utvärdering
  • införa styrande rutiner för miljöarbetet.

För att se ESSVEs certifikat klicka på länken,ISO 9001:2008/ ISO 14001:2004/ OHSAS 18001:2007

Producentansvar för förpackningar

Vi tar vårt fulla ansvar genom vårt medlemskap i Svenska FTI (f.d. REPA) och Grön Punkt i Norge.
FTI certifikat Sverige